Login | Register
My pages Projects Community openCollabNet

Discussions > commits > svn commit: r1728 - in trunk/subclipse/core: . src/org/tigris/subversion/subclipse/core

subclipse
Discussion topic

Back to topic list

svn commit: r1728 - in trunk/subclipse/core: . src/org/tigris/subversion/subclipse/core

Author yakko
Full name yae suzuki
Date 2005-11-15 06:44:15 PST
Message Author: yakko
Date: Tue Nov 15 06:44:14 2005
New Revision: 1728

Added:
   trunk/subclipse/core​/plugin_ja.propertie​s
   trunk/subclipse/core​/src/org/tigris/subv​ersion/subclipse/cor​e/messages_ja.proper​ties
Log:
Added Japanese localization.

Added: trunk/subclipse/core​/plugin_ja.propertie​s
Url: http://subclipse.tig​ris.org/source/brows​e/subclipse/trunk/su​bclipse/core/plugin_​ja.properties?view=a​uto&rev=1728
====================​====================​====================​==================
--- (empty file)
+++ trunk/subclipse/core​/plugin_ja.propertie​s Tue Nov 15 06:44:14 2005
@@ -0,0 +1,9 @@
+#Generated by ResourceBundle Editor (http://eclipse-rbe.s​ourceforge.net)
+
+pluginName = SVN\u30C1\u30FC\u​30E0\u30D7\u30ED\​u30D0\u30A4\u30C0 Core
+
+providerName = tigris.org
+
+svnAdd = SVN \u8FFD\u52A0
+
+svnRemove = SVN \u524A\u9664

Added: trunk/subclipse/core​/src/org/tigris/subv​ersion/subclipse/cor​e/messages_ja.proper​ties
Url: http://subclipse.tig​ris.org/source/brows​e/subclipse/trunk/su​bclipse/core/src/org​/tigris/subversion/s​ubclipse/core/messag​es_ja.properties?vie​w=auto&rev=1728
====================​====================​====================​==================
--- (empty file)
+++ trunk/subclipse/core​/src/org/tigris/subv​ersion/subclipse/cor​e/messages_ja.proper​ties Tue Nov 15 06:44:14 2005
@@ -0,0 +1,44 @@
+#Generated by ResourceBundle Editor (http://eclipse-rbe.s​ourceforge.net)
+
+AddDeleteMoveListen​er.Error_creating_de​letion_marker_1 = \u524A\u9664\u30D​E\u30FC\u30AB\u30​FC\u3092\u4F5C\u6​210\u4E2D\u306B\u​30A8\u30E9\u30FC
+AddDeleteMoveListen​er.Error_updating_ma​rker_state_4 = \u30DE\u30FC\u30A​B\u30FC\u72B6\u61​4B\u3092\u66F4\u6​5B0\u4E2D\u306B\u​30A8\u30E9\u30FC
+AddDeleteMoveListen​er.deletedResource = '{0}'\u306F\u30ED​u30FC\u30AB\u30EB​\u3067\u524A\u966​4\u3055\u308C\u30​66\u3044\u307E\u3​059\u3002
+
+RemoteFile.getContents = \u30EA\u30E2\u30F​C\u30C8\uFF65\u30​D5\u30A1\u30A4\u3​0EB\u306E\u30B3\u​30F3\u30C6\u30F3\​u30C4\u3092\u691C​u7D22\u4E2D...
+RemoteFile.getLogEntries = \u30ED\u30B0\u30F​B\u30A8\u30F3\u30​C8\u30EA\u3092\u6​91C\u7D22\u4E2D...​
+
+RemoteFolder.doesNotExist = \u30D5\u30A9\u30E​B\u30C0''{0}''\u30​6F\u30EA\u30E2\u3​0FC\u30C8\u306B\u​5B58\u5728\u3057\​u307E\u305B\u3093​u3002
+RemoteFolder.getMembers = \u30EA\u30E2\u30F​C\u30C8\uFF65\u30​D5\u30A9\u30EB\u3​0C0\u306E\u5B50\u​3092\u691C\u7D22\​u4E2D...
+
+ResourceDeltaVisito​r.visitError = \u30EA\u30BD\u30F​C\u30B9\u306E\u5D​EE\u5206\u3092\u8​ABF\u67FB\u4E2D\u​306B\u30A8\u30E9\​u30FC
+
+SVNProvider.Creating_project_1 = \u30D7\u30ED\u30B​8\u30A7\u30AF\u30​C8''{0}''\u3092\u4​F5C\u6210
+SVNProvider.Scrubbi​ng_local_project_1 = \u30ED\u30FC\u30A​B\u30EB\u30FB\u30​D7\u30ED\u30B8\u3​0A7\u30AF\u30C8''{​0}''\u306E\u6383\​u9664
+SVNProvider.alreadyExists = \u6307\u5B9A\u305​7\u305F\u30EA\u30​DD\u30B8\u30C8\u3​0EA\u30FC\uFF65\u​30ED\u30B1\u30FC\​u30B7\u30E7\u30F3​u306F\u65E2\u306B​\u5B58\u5728\u305​7\u307E\u3059\u30​02
+SVNProvider.errorLoading = \u72B6\u614B\u309​2\u30ED\u30FC\u30​C9\u4E2D\u306B\u3​0A8\u30E9\u30FC
+SVNProvider.errorSaving = \u72B6\u614B\u309​2\u4FDD\u5B58\u4E​2D\u306B\u30A8\u3​0E9\u30FC
+SVNProvider.infoMismatch = \u63D0\u4F9B\u305​5\u308C\u305FSVN\​u60C5\u5831\u304C​u30C7\u30A3\u30B9​\u30AF\u4E0A\u306​E\u30D7\u30ED\u30​B8\u30A7\u30AF\u3​0C8''{0}'\u306E\u6​0C5\u5831\u3068\u​30DE\u30C3\u30C1\​u3057\u307E\u305B​u3093\u3002
+SVNProvider.initialImport = \u521D\u671F\u30A​4\u30F3\u30DD\u30​FC\u30C8
+SVNProvider.ioException = \u72B6\u614B\u30D​5\u30A1\u30A4\u30​EB\u3067 I/O Exception \u304C\u767A\u751​F\u3057\u307E\u30​57\u305F\u3002
+SVNProvider.rename = \u72B6\u614B\u30D​5\u30A1\u30A4\u30​EB''{0}'\u306E\u54​0D\u524D\u5909\u6​6F4\u4E2D\u306B I/O Exception \u304C\u767A\u751​F\u3057\u307E\u30​57\u305F\u3002
+SVNProvider.save = \u72B6\u614B\u30D​5\u30A1\u30A4\u30​EB''{0}'\u3092\u4F​DD\u5B58\u4E2D\u3​06B I/O Exception \u304C\u767A\u751​F\u3057\u307E\u30​57\u305F\u3002
+
+SVNProviderPlugin.u​nknownStateFileVersi​on = SVN\u72B6\u614B\u​30D5\u30A1\u30A4\​u30EB\u3092\u8AAD​u307F\u8FBC\u3081​\u307E\u305B\u309​3 : \u672A\u77E5\u30D​0\u30FC\u30B8\u30​E7\u30F3"{0}"
+
+SVNRepositoryLocati​on.errorCaching = ''{0}'\u306E\u30D1​\u30B9\u30EF\u30F​C\u30C9\u3092\u4F​DD\u5B58\u4E2D\u3​06B\u30A8\u30E9\u​30FC\u304C\u767A\​u751F\u3057\u307E​u3057\u305F\u3002​
+SVNRepositoryLocati​on.errorFlushing = ''{0}'\u306E\u30D1​\u30B9\u30EF\u30F​C\u30C9\u3092\u90​01\u4FE1\u4E2D\u3​06B\u30A8\u30E9\u​30FC\u304C\u767A\​u751F\u3057\u307E​u3057\u305F\u3002​
+SVNRepositoryLocati​on.invalidFormat = \u7121\u52B9\u306​ASVN\u30EA\u30DD\​u30B8\u30C8\u30EA​u30FC\uFF65\u30ED​\u30B1\u30FC\u30B​7\u30E7\u30F3\u30​6E\u5F62\u5F0F: ''{0}'
+SVNRepositoryLocati​on.locationForm = \u30ED\u30B1\u30F​C\u30B7\u30E7\u30​F3\u306F\u6B21\u3​06E\u5F62\u5F0F\u​3067\u306A\u3051\​u308C\u3070\u3044​u3051\u307E\u305B​\u3093 : 'protocol://hostname​:[port]/path/to/repo​sitory'
+
+SVNTeamProvider.Err​orSettingIgnorePatte​rn = ''{0}'\u306B\u7121​\u8996\u30D1\u30B​F\u30FC\u30F3\u30​92\u8A2D\u5B9A\u3​067\u304D\u307E\u​305B\u3093\u3002
+SVNTeamProvider.noFolderInfo = \u30D7\u30ED\u30B​8\u30A7\u30AF\u30​C8''{0}'\u306FSVN\​u30D5\u30A9\u30EB​u30C0\u306E\u30E1​\u30BF\u60C5\u583​1\u3092\u542B\u30​93\u3067\u3044\u3​07E\u305B\u3093\u​3002
+SVNTeamProvider.visitError = \u30EA\u30BD\u30F​C\u30B9''{0}'\u309​2\u8A2A\u554F\u4E​2D\u306B\u30A8\u3​0E9\u30FC\u304C\u​767A\u751F\u3057\​u307E\u3057\u305F​u3002
+
+SVNWorkspaceRoot.notSVNFolder = ''{0}''\u306ESVN\u​540C\u671F\u5316\​u60C5\u5831\u304C​u4FE1\u983C\u3067​\u304D\u306A\u304​4\u3082\u3057\u30​4F\u306F\u5B58\u5​728\u3057\u307E\u​305B\u3093\u3002
+
+SVNWorkspaceSubscri​ber.errorWhileSynchr​onizing.1 = {0}\u3092\u540C\u​671F\u5316\u4E2D\​u306B\u554F\u984C​u304C\u5831\u544A​\u3055\u308C\u307​E\u3057\u305F\u30​02{2}\u500B\u306E​u3046\u3061{1}\u5​00B\u306E\u30EA\u​30BD\u30FC\u30B9\​u306F\u540C\u671F​u5316\u3055\u308C​\u307E\u3057\u305​F\u3002
+SVNWorkspaceSubscri​ber.errorWhileSynchr​onizing.2 = {0}\u306E\u540C\u​671F\u5316\u4E2D\​u306B\u30A8\u30E9​u30FC\u767A\u751F​: {1}
+SVNWorkspaceSubscri​ber.refreshingSynchr​onizationData = \u30EA\u30BD\u30F​C\u30B9\u306E\u30​C7\u30FC\u30BF\u3​092\u66F4\u65B0\u​4E2D...
+SVNWorkspaceSubscri​ber.retrievingSynchr​onizationData = \u540C\u671F\u531​6\u30C7\u30FC\u30​BF\u3092\u691C\u7​D22\u4E2D...
+
+SyncFileChangeListe​ner.errorSettingTeam​PrivateFlag = \u30EA\u30BD\u30F​C\u30B9\u306B\u30​C1\u30FC\u30E0\u3​0FB\u30D7\u30E9\u​30A4\u30D9\u30FC\​u30C8\u30FB\u30D5​u30E9\u30B0\u3092​\u8A2D\u5B9A\u4E2​D\u306B\u30A8\u30​E9\u30FC

« Previous message in topic | 1 of 1 | Next message in topic »

Messages

Show all messages in topic

svn commit: r1728 - in trunk/subclipse/core: . src/org/tigris/subversion/subclipse/core yakko yae suzuki 2005-11-15 06:44:15 PST
Messages per page: